Комиссия по Контролю и Надзору

Ильгар Машаев
член Совета Директоров

Комиссия по Контролю и Надзору

Генералный директор- Ильгар Машаев
Юрист — Фарид Микаилов
Главный аудитор — Мовла Мусаев
Аудитор — Тогрул Манафли
Аудитор — Анар Ганджиев
Аудитор — Сабухи Каримов
Аудитор — 
Аудитор — Насими Гусеинов
Аудитор- Хайям Шабанов

Фарид Микаилов

Мовла Мусаев

Департамент

Отдел по Контролю и Надзору

Тогрул Манафлы

Анар Ганджиев

Сабухи Каримов

Комиссия по Контролю и Надзору осуществляет контроль над деятельности руководства а так же над членами Союза соблюдать правила по уставу, а также осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельности. Количество членов комиссии определяется Общим собранием. Срок полномочий комиссии два (2) года. Решения Комиссия по Контролю и Надзору принимаются простым большинством голосов. Комиссия по Контролю и Надзору должен ответить на обращение с стороны органам и членами Союза, и ответить на них в течение месяца.

Дисциплинарный Отдел

— —

Насими Гусеинов

Хайям Шабанов

Nizam İntizam Komissiyası birliyin tədris komitəsi və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə imtahan komissiyasının fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NİK üzvlərinin sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NİK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NİK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NİK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.