About life O Sensei Aikido strength feature movie – 1975 

Morihei Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba

Moriteru Ueshiba

Misuteru Ueshiba