Control and Supervision Commission

Ilqar Mashayev
Board of Directors member

Control and Supervision Commission

General Direсtor – Ilgar Mashayev
Lawyer – Farid Mikayilov
Chief Auditor – Movla Musayev
Auditor – Togrul Manafli
Auditor – Anar Gandjiev
Auditor – 
Auditor – Sabuhi Karimov
Auditor – Nasimi Huseynov
Auditor – Khayyam Shabanov

Farid Mikayilov

Movla Musayev

departaments

Department of Control and Supervision

Togrul Manafli

Anar Gandjiev

Sabuhi Karimov

Control and Supervision Commission exercises control above officials and members of the association to comply with the charter, as well as exercises control over the financial activities of the Union. Members of the CSC shall be determined by the General Meeting. The Committee’s terms of office of two (2) years. The Committee’s decisions are taken by a simple majority vote. The Committee appeals to the bodies and members of the Union to respond to them within a month.

Discipline Division

– –

Nasimi Huseynov

Khayyam Shabanov

Nizam İntizam Komissiyası birliyin tədris komitəsi və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə imtahan komissiyasının fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NİK üzvlərinin sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NİK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NİK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NİK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.