Правила приема экзамена

Условия допуска к экзаменам

Аттестация в «Клубов Айкикай Айккидо Азербайджан» проводится только для членов объшество.

Прежде чем подать заявку на экзамен, кандидат должен убедиться, что он соответствует требования по допуску к Экзамену. Сроки допуска указаны минимальные.

Претендент может быть допущен к экзамену при условии, что он (она):

 • регулярно, с периодичностью не менее 3-х раз в неделю занимается в одной из секций клубов «Клубов Айкикай Айккидо Азербайджан» в течении календарного года;
 • к моменту подачи заявки имеет, установленный для аттестации на заявленную степень, стаж занятий и нет задолженности по годовым взносам в клубов «Клубов Айкикай Айккидо Азербайджан»;
 • имеет письменную Заявку инструктора, у которого занимается кандидат на аттестацию.

Аттестационное Комиссия

Ильхам Кулиев 
Председатель 

Арзу Микаилов

Экзаменатор

Емин Нуриев

Экзаменатор

Емин Нуриев

Экзаменатор

Порядок подачи заявок на аттестацию

 1. Заявка на Экзамен подаётся в Аттестационную Комиссию Руководителем клуба не позднее чем за 1 месяц (на степени Дан) и 15 дней (на степени Кю).
 2. Накануне Экзамена в Секретариат Аттестационной Комиссии Претендентом сдаётся:
  • регистрационный взнос в соответствии с Экзаменационными тарифами;
  • Будо-паспорт (Yudansha-card) (для претендентов на 2 дан и выше).
 3. По окончанию Экзамена оформляется Протокол с результатами Аттестации. Итоги Аттестаций 1 раз в пол года публикуются на официальном сайте клубов Айкикай Азербайджана.
 4. Если Претендент на сдал Экзамен, то ему возвращается Регистрационный взнос в полном объёме. Следующая аттестация возможна на Кю не ранее чем через 6 месяцев; на Дан не ранее чем через 1 год.
 5. В случае невыполнения пункта 2. Правил Претендент не допускается к Экзамену. Следующая Аттестация возможна на любом семинаре в соответствии с Календарём «Клубов Айкикай Айккидо Азербайджан».
 6. Председатель Аттестационной комиссии «Клубов Айкикай Айккидо Азербайджан» вправе приостановить допуск кандидата к аттестацию. Решение о приостановке допуска доводится до кандидата не позднее, чем за 5 календарных дней до даты экзамена на степени Кю, 1 и 2 Дан и не позднее, чем за 10 дней на степени 3 Дан и выше.

Порядок утверждения итогов аттестации

 1. В течении 3-х дней после проведения экзамена, протокол аттестации пересылается в Аттестационную Комиссию. В течении 5-ти дней с даты получения протокола аттестации Председатель Аттестационной Комиссии утверждает результаты аттестации.
 2. По итогам Аттестации Претендент, успешно сдавший Экзамен, получает Сертификат установленного образца, а начиная с 3 кю, после процедуры регистрации в Хомбу Додзё, международного образца.
 3. В случае возникновения вопросов по итогам аттестации Председатель Комиссии запрашивает разъяснения от Старшего члена Комиссии, проводившего экзамен.

Дополнительные

* İmtahan məşqlərdən kənar vaxtlarda keçirilməlidir. Buna imkan olmadıqda, imtahan hər ayın sonuncu günü məşğələ zamanı keçiriləcəkdir.
* İmtahanda iştirak edən şagirdlərin ərizələri, protokol və ödəniş cədvəli, ən geci imtahana 3 (üç) gün qalmış ofis menecerə və maliyyə menecerinə təqdim olunmalıdır. 
* Baş təlimatçı imtahan protokolunu təsdiqləyib, baş imtahançıya təqdim edir. 
* Baş imtahançı keçici təyinatdır, imtahançılar arasında növbə ilə dəyişir və yeni dərəcə şagirdlərin budopassportlarında imtahan komissiyasının imzası ilə təsdiqlənir.
* Şodan sahibləri imtahançı ola bilməzlər. 
* Birlikdə yetərincə sandan – yondan sahibləri varsa, nidan sahibləri imtahançı ola bilməzlər. 
* İmtahanda iştirak üçün şagirdin dəvamiyyəti, davranışı, yaşı və mənəvi hazırlığı nəzərə alınmalıdır.
* İmtahançılar və şagirdlər imtahan vaxtı zalı hər hansı səbəb üzündən tərk etməməlidir.
*  İmtahan komissiyası bütün tələbləri, sualları aydın və ciddi formada soruşmalıdır.
*  Şagirdə aid olan proqram tam yerinə yetirildikdən sonra, baş imtahançı tərəfindən imtahançıların fikrləri öyrənilir və ümumi rəy baş təlimatçıya təqdim edilir. 
* İmtahan vaxtı şagirdə güzəşt edilməməlidir.
* Şagird çox zəif çıxış etdiyi halda belə, imtahan proqramı tam şəkildə soruşulmalıdır.
* İmtahan dərəcəsi artdıqca, tələblər artır və ciddiləşir.
* İmtahan vaxtı, şagirdi həddən artıq qəsdən yormaq olmaz.
* Şagirdə şəxsi qərəzli münasibət qadağandır.
* Aykikay Hombu dərəcə proqramda olmayan texnikaları tələb etmək qadağandır.
* Şagirdin imtahandan aşağıdakı hallarda kəsilir:
Fəndlərin adların bimir və yalnız gördükdə yadına düşür.
Kihon naqe və osae vaza-ya daxil olan əsas texnikanı yerinə yetirə bilmədikdə.
Əvvəlki dərəcə üzrə olan proqramın tələblərini cox zəif işlədikdə.
Fəndləri həddən artıq kobud və güc tətbiq edərək işlədikdə.
*Şagird imtahana gecikdikdə, imtahana buraxılmır.

Члены Общественное Объединение «Клубов Айкикай Айкидо» не заплатившие годовой взнос к аттестации не допускаются.