Doco Davranış Qaydaları.

Aykido texnikalarının heç vaxt başqa bir insana zərər vermək, xəsarət yetirmək və ya travma almaq məqsədi ilə istifadə edilməməsini təmin etmək bütün aikido praktikantlarının vəzifəsidir.

Doco-da (sinif otağında) ənənəvi davranış qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Yalnız Sensey (müəllim, təlimatçı) sizə dərs verib verməyəcəyinə qərar verir. Texnikanı pul ilə ala bilməzsiniz.

Doco praktikası sahəsinə daxil olarkən və çıxarkən, ayaq üstə salam (baş əyin) verin.

Tatamiyə (idman döşəyinə) daxil olarkən və ya çıxarkən həmişə şomen istiqamətində və ya aykidonun qurucusu Morihey Ueşibanın portretində təzim (baş əyin) edin.

Dərsin əvvəlində və sonunda nəzərdə tutulmuş şomenə təzim etmə etiketi, ardınca isəəllə  iki alqış edərək yenidən şomenə təzim edilir və sonra təlimatçı ilə tələbələr arasında baş əyilir.

Texnikanın icrası ilə yanaşı nümayişi və izahı zamanı hərəkətlər qarşılıqlı təzimlə (salamlaşma) başlayır və bitir.

Dərs zamanı əgər təlimaçıya və ya baş şagirdlərə nəyi isə aydınlaşdırmaq üçün müraciət etmək üçün lazım gələrsə,  mütləq təzim (salam) edin.

Heç vaxt tatamidə çalışan təlimatçını və şagirdləri cağırmayın və ya fikirlərini məşqdən yayındırmayın.

Если вы не уверены в том, что нужно делать или как себя вести в той или иной ситуации, спросите старшего ученика или следуйте примеру своего наставника.

Правила кэйко (занятие, практика).

Кэйкоги (тренировочная одежда) должна быть чистой и иметь опрятный вид.

Необходимо иметь дзари (тапочки, сандалии – вторая обувь).

Перед началом занятий снимите все ювелирные украшения и др., а также часы.

Выключите мобильный телефон.

Ногти на руках и ногах должны быть коротко пострижены, руки и ноги должны быть чистыми.

Традиционно на татами занимаются босиком, в исключительных случаях допускается заниматься в чистых, специально приобретённых для занятий х/б носках.

Обязательно необходимо, особенно детям и пожилым людям, иметь с собой простую кипячёную воду или минеральную воду без газа, для индивидуального использования.

Необходимо примерно за 5 минут до назначенного времени быть готовым к кэйко и находиться на татами. Если вы опоздали необходимо получить разрешение инструктора и приступить к занятию, самостоятельно проделав разминочные разогревающие упражнения.

Покидать татами можно только с разрешения инструктора!

Сидеть на татами можно только сэйдза, в исключительных случаях – в позе «агура» (скрестив ноги). Нельзя вытягивать ноги перед собой или сидеть облокотившись о стену.

Бесцельное хождение по татами и разговоры во время занятий, демонстрации и пояснений категорически запрещены.

Всегда будьте внимательны к объяснениям и предупреждениям инструктора.

Противодействие проведению техники (сопротивление) категорически запрещено – это может привести к травматизму на занятиях!

Пререкания и споры друг с другом категорически запрещены.

Каждый занимающийся несёт ответственность за то, чтобы он и его партнёр не получили травмы.

В Додзё запрещается есть, пить, курить, жевать жевательную резинку, разговаривать по мобильному телефону.

За чистоту в Додзё отвечает каждый занимающийся.

Никогда не пользуйтесь одеждой и тренировочным оружием, принадлежащим кому-то другому.

Правила присутствия в Додзё.

Вы можете в любое время посетить занятия в качестве зрителя, если по какой-либо причине не можете заниматься сами, но при этом необходимо соблюдать следующие правила поведения:

Сидеть нужно в почтительной позе, не полулёжа и не взгромождая ноги на мебель.

Запрещается вмешиваться в процесс занятий, говорить с кем-нибудь на татами, нельзя разговаривать и слоняться вокруг, когда инструктор демонстрирует движение или даёт пояснения.

В Додзё запрещается: есть, пить, курить, жевать жевательную резинку, разговаривать по мобильному телефону, заниматься фото и видео съёмкой без разрешения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ АЙКИДО

«Занимаясь АЙКИДО, следует полностью осознавать исключительную важность соблюдения всех требований техники безопасности, правил поведения в додзё и внутренней дисциплины. Необходимо помнить, что айкидо – это боевое искусство.» // Мицуги Саотомэ. Айкидо и гармония в природе. – Киев, 2002. – С.291.

Слагаемые безопасности

1. Качества начинающего айкидоки.

Прежде всего, почтительное отношение к духу айкидо, О-Сенсею, своему инструктору и своему додзё. Уважительное отношение к партнёру и ко всем, находящимся в додзё. Безусловное выполнение требований и рекомендаций инструктора. Повышенное внимание, как готовность к мгновенной реакции, должное сочетание смелости и осторожности, расслабленности и собранности. Чистоплотность и опрятность.

2. Упражнения и техники, выполняемые на занятии, должны соответствовать возрастной категории и уровню подготовленности группы (учитывается общее время практики группы и уровень аттестации большинства занимающихся), уровню подготовленности (аттестации) инструктора, а также времени года и микроклимату в додзё.

Условия допуска к занятиям

1. Медицинский допуск к занятиям: разрешающая справка врача-педиатра (Соматически здоров, в контакте с инфекционными заболеваниями не состоял, диагноз)

2. Зачёт по технике безопасности.

3. Зачёт правилам поведения в додзё.

4. Наличие установленной формы для занятий: белое доги (кимоно), сменная обувь.

5. Отсутствие на теле и во рту инородных предметов (серёжек, колец и других ювелирных изделий, жевательной резинки и прочее).

6. Визуальный контроль инструктором каждого занимющегося.

Форма для занятий

Форма для занятий (айкидоги или кимоно для занятий дзюдо) должна быть чистой и опрятной, куртка на спине должна быть разглажена, пояс завязан по установленной форме.

Питание

Приём пищи должен осуществляться не позднее, чем за 1,5 часа до начала занятий.

Подготовка к занятиям

1. Необходимо настроиться на занятие, сосредоточиться на практике и парнёрах.

2. Во время самостоятельной разминки запрещено выполнение упражнений и техник, не имеющих отношение к айкидо или не соответствующих уровню аттестации занимающегося без соответствующего разрешения инструктора или в его отсутствие.

Групповые занятия

1. Занятия айкидо осуществляются только под руководством инструктора. Не допускается участие в занятиях при плохом самочувствии или подозрении на вирусную инфекцию, при травматических синдромах, при невротических синдромах и при пониженном внимании.

2. Если вы не уверены в своей готовности правильно выполнить заданное упражнение, следует обратиться к инструктору, который может порекомендовать другое, более лёгкое задание, соответствующее выполняемой форме.

3. Если во время занятий возникает необходимость покинуть татами, также следует обратиться к инструктору за разрешением.

4. Если в процессе выполнения техники возникает необходимость в дополнительном пояснении, следует подождать, пока инструктор сам подойдёт к вам. Важно помнить, что объяснения которые даются в процессе исполнения приёмов, предназначены только для того, кому они даются, то есть, если объяснение не относится лично к вам, ими руководствоваться запрещено.

5. Все упражнения айкидо, и парные, и одиночные следует выполнять точно и внимательно, помните, что вы несёте ответственность за жизнь и здоровье своего партнёра, так же, как и за себя.

6. В случае возникновения непредвиденной ситуации следует спокойно и внимательно слушать и быстро выполнять команды инструктора. Выполняя упражнение или технику, парную или одиночную, необходимо правильно рассчитывать траекторию движения и устанавливать дистанцию таким образом, чтобы избежать травмоопасных ситуаций.

Правила проведения инструктажа по Технике Безопасности

1. Инструктаж по Технике Безопасности проводится на первом занятии.

2. Инструктаж для занимающихся айкидо обязательно проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь и февраль-март) с оформлением всех необходимых документов.

3. Дополнительный инструктаж по технике безопасности обязательно проводится перед семинарскими занятиями.

Техника безопасности при занятиях айкидо.

Для избежания травм во время тренировочного процесса занимающиеся обязаны выполнять следующий перечень правил техники безопасности:

  • — каждый ученик обязан чётко следовать распоряжениям тренера, уважать его, а также тех, с кем он занимается в зале;
  • — перед началом тренировки проверяется чистота и состояние покрытия татами (борцовского ковра), а также целостность собственного кимоно (одежды для тренировки);
  • — в начале тренировки проводится разминка (разогрев тела) самостоятельно, под руководством тренера или старшего ученика;
  • — перед тем, как приступить к изучению приёма или техники, ученик должен овладеть различными вариантами страховочных действий;
  • — пары из учеников для изучения технических действий должны формироваться с учётом весовой категории и их технической подготовленности;
  • — при отработке технических действий следует следить за правильностью их выполнения, при подаче сигнала о сдаче приём (техника) немедленно завершается;
  • — ношение различных украшений (колец, перстней, цепочек, часов и т.д.) во время тренировок не допускается;
  • — ученики обязаны следить за тем, чтобы ногти на руках и ногах были коротко острижены;
  • — запрещается грубое и некорректное поведение во время тренировки, особенно во время проведения игр на татами;
  • — ученики, возобновляющие свои тренировки после большого перерыва, связанного с болезнью, получением травмы, допускаются к занятиям с разрешения врача.

В зале для занятий обязательно наличие аптечки!

ЭТИКЕТ

Этикет, традиции, отношения и дисциплина в зале

Одним из основных аспектов изучения будо является освоение личной дисциплины, т.е. своих поведения и самоконтроля. Первым и явным пунктом дисциплины является этикет отношений с инструктором и товарищами, который используется в зале или на любой другой площадке для тренировок.

Иногда этикет, который принят в айкидо, кажется каким-то культом. Айкидо – это не религия. Поклоны и соблюдение специальных церемоний служит лишь тренировке Вашего сознания, а не целям какого-либо культа или подчинения. Корректное следование этикету в айкидо будут способствовать развитию Вашей дисциплины:

1. Когда ученики входят или покидают зал, они поворачиваются лицом к месту тренировок и совершают поклон, выражая благодарность за то, что они имеют место для проведения тренировок.

2. Ученики и гости обязаны снять головные уборы и обувь, убрать сигареты и жевательную резинку, выключить радиоприёмники, а также прекратить любые другие действия, которые могут мешать тренировочному процессу в зале.

3. Ученики, входя в зал, приветствуют инструктора поклоном и говорят: «Осс». Знакомые ученики также приветствуются поклоном. Когда ученик входит на татами (борцовский ковёр) или же покидает его, он также совершает поклон в направлении места, где находятся портреты Основателей айкидо и стиля, выражая благодарность тем, кто в прошлом и настоящем занимается развитием айкидо.

4. Когда группа готова к занятию, ученики выравниваются по линии, затем по команде садятся, сохраняя равнение по прямой линии. Ученики, имеющие более высокую степень, садятся справа, остальные — слева, в порядке убывания.

5. Ученик с самой высокой степенью подаёт команду «Шомэн ни рэй» (Поклониться вперёд), что есть знак уважения Основателю и традициям айкидо. Затем старший ученик даёт команду «Сэнсэй ни рэй» (Поклониться учителю).

6. Очень важно не опаздывать и присутствовать на церемонии начала занятия. Если Вы опоздали то следует подождать около татами , пока учитель разрешит Вам приступить к занятиям. Перед тем, как ступить на татами, поклонитесь сидя.

7. Обувь должна ставиться на специальную подставку или в другом, отведённом для неё месте. Если обувь располагается в непосредственной близости от татами, то она ровняется по краю татами, носки должны смотреть в направлении, противоположном ему. Входить в обуви на татами запрещается.

8. Тренировка всегда начинается и заканчивается с поклона между партнёрами.

9. Когда ученика поправляет учитель, ученик должен поклониться и сказать «Осс» или «Спасибо».

10. Если Вы хотите задать вопрос инструктору, нужно подойти к нему и поклониться. Никогда не подзывайте его к себе.

11. Когда инструктор покидает татами, его права и уважение переходит к старшему ученику.

12. Во время занятий тот, кто хочет покинуть татами или же собирается заняться чем-то другим, нежели вся остальная группа, обязан сначала спросить разрешения у тренера. Если инструктор отсутствует или занят в данный момент, то разрешение следует спросить у старшего ученика.

13. Для тренировок айкидо следует использовать специальную одежду, называемую «доги» или «кимоно». Она помогает больше сфокусировать внимание на тренировке.

14. Если доги во время тренировки пришло в беспорядок, партнёры должны поклониться друг другу, затем встать прямо и поправить форму.

15. На татами нельзя кричать, ругаться и сердиться. Если же это происходит, то необходимо пригласить инструктора.

16. Уважайте более опытных товарищей и никогда не спорьте по поводу техники. Уважайте мнение опытных и никогда не пытайтесь навязать им свои идеи. Вы находитесь здесь для практики. Айкидо это опыт, поэтому сведите все разговоры к минимуму.

17. Если Вы поняли, как правильно выполнять упражнение, а партнёр не понял, помогите ему. Не пытайтесь поправлять Вашего партнёра и давать ему указания, пока Вы не получите на это право.

18. Не обращайте внимание на ошибки других, просто практикуй с удовлетворением. Не плюйте, не сморкайтесь, не смейтесь и не говорите громко.

19. Когда занятие заканчивается, ученики по команде садятся на колени до того, как сядет инструктор, и сидят до тех пор, пока он не встанет.

20. После того, как тренировка закончена, ученики должны поклониться своим партнёрам, выразив благодарность за тренировку.

21. На татами Вы должны сидеть в «сейдза». Если у Вас травма, то можно скрестить ноги, но никогда ноги не должны быть вытянуты, также нельзя полулежать и прикасаться к стенам.

22. Никогда не стойте без дела на татами. Либо тренируйтесь, либо сидите в сейдза.

23. Во время занятий татами можно оставлять только в случае травмы или болезни.

24. Каждый ученик обязан принимать участие в создании благоприятной атмосферы гармонии и уважения.

25. Каждый ученик обязан поддерживать чистоту в додзё, очищать свой ум и своё сердце.

26. Ногти на руках и ногах должны быть коротко острижены. Тело должно быть чистым (примите душ до и после тренировки).

27. Никогда не берите того, что не дано вам, зная, что другим принадлежит оно. Не поощряйте и не одобряйте тех, кто так поступает.

28. Нужно уважать метод проведения занятий инструктором. Татами не является местом разрешения споров, это место достижения гармонии.

29. Только инструктор принимает решение, будет ли он Вас обучать или нет. Вы не можете купить технику. Ежемесячные членские взносы обеспечивают Вас местом за обучение. Каждый ученик обязан вовремя вносить взносы.

30. Всем членам клуба запрещено принимать вызов на поединок от других людей, не членов клуба, без разрешения на то руководства клуба. Вступивший в поединок самовольно, в момент его начала исключается из членов клуба. Становясь членом клуба, Вы устанавливаете общественно полезные, личные отношения с людьми из различных социальных, общественных, профессиональных групп, расширяете свой культурный кругозор и приобретаете различные полезные навыки управления своим телом, укрепляете свое здоровье.

31. Этикет – это не писаные правила поведения человека в жизни. Важно Ваше личное ощущение сложившейся ситуации, и мгновенное, искреннее действие, а не формальное выполнение установленных кем-то правил. Правила только показывают образец для действий в определённой ситуации. Но на все случаи жизни правил не придумаешь.